1 C
Астана
2 декабря, 2023

политика Токаева

АНАЛИТИКАИНТЕРВЬЮНОВОСТИПОЛИТИКА

Акежан Кажегельдин: Невозможно строить новый Казахстан, опираясь ногами на старый

Editor
Мы про­дол­жа­ем пуб­ли­ка­цию серии интер­вью пре­мьер-мини­стра (1994–97гг.) Аке­жа­на Каже­гель­ди­на извест­но­му жур­на­ли­сту Вади­му Борей­ко (Ютуб-канал “Гипер-Борей”). ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ВРЕМЕНИ РЕШИТ БУДУЩЕЕ ТОКАЕВА Вадим Борей­ко: Вер­нем­ся к зако­ну «О...
АНАЛИТИКАИНТЕРВЬЮНОВОСТИПОЛИТИКА

Әкежан Қажыгелдин: ЖЫЛҚЫНЫҢ суды иіскеп ішетіні ЕСІМЕ ТҮСТІ…

Editor
Біздің бұған дей­ін көтер­ген біраз ойла­ры­мы­зды Қасым-Жомарт мыр­за айтып таста­ды. Пре­зи­дент­тік сай­ла­удан кей­ін – 2019 жылы әле­умет­тік желі­де құры­лған Аза­мат­тық қоғам коа­ли­ци­я­сы бел­сен­ділеріне «жабы­лған облы­стар­ды...