10 C
Астана
25 апреля, 2024
Image default

′′ Нур Отан ′′ — это настоящая партия коррупционеров

Пер­вый депу­тат Назар­ба­е­ва в ′′ Nur Otan ′′ , сын его одно­класс­ни­ка, Бай­бек хочет пока­зать себя чистым и вый­ти сухим из воды. 

Назар­ба­ев­тың «Нұр Отан­дағы» бірін­ші орын­ба­са­ры әрі кла­с­та­сы­ның бала­сы Бай­бек өзін суда таза, сүт­тен ақ етіп көр­сет­кісі келіп отыр. 

  • Оның Ахме­то­втер отба­сы­мен ортақ биз­несі жоқ па? 
  • Туған-туы­ста­ры мем­ле­кет­тік тап­сы­рыс алмай жатыр ма? 
  • Зей­нет­кер әке-шеше­сі ірі биз­нес орта­лы­қтар­дың иесі емес пе? 
  • Мек­теп, бала-бақ­ша сал­ды­ра­мын деп жер­ді жеке­мен­шік­ке сатып жібер­ген жоқ па? 
  • Алма­ты­ның трам­вай депо­сы­ның жерін талан-тараж етпе­ді ме?

Алдағы сот про­це­стерін­де Бай­бек­тің бүкіл былы­ғы мен өтірі­гін, «Нұр Отан­ның» нағыз жемқор­лар пар­ти­я­сы екенін, бұл сая­си ұйым мен оны басқа­ру­шы­лар­дың халы­ққа қар­сы қан­дай қыл­мыстар жасаға­нын түгел айта­мыз. Одан кей­ін өзін «жемқор емес­пін» деп көрсін.

Осы­ны сезсе керек, Бай­бек өзінің бот­та­ры мен жағым­паз­да­рын біз­ге қар­сы ақпа­рат­тық соғы­ста пай­да­ла­нып жатыр. Ішін­де «жер­ді шетел­дік­тер­ге жалға беруді қол­даған» депу­та­ты, сарай­дың айтыс­кер ақы­ны, бел­гілі ‑бел­гісіз бір­ша­ма пер­со­на­ж­да­ры жүр. 

Соларға айта­рым: елдің қазы­на­сын тонап, бүкіл халы­қты қанап, алдап оты­рған ұлт сатқын­да­ры­ның сой­ы­лын қалай соғып жүрсіңдер? 

Естерің­де бол­сын, билік­те­гі ұры — қары­лар­ды қол­дау — тура солар сияқты қыл­мыс­кер болу деген сөз. «Біл­мей қал­дық, көр­медік» демең­дер. Бай­бек­тер елге қар­сы қалай жұмыс жаса­са, сен­дер де тура сон­дай қылмыскерсіңдер.

«Нұр Отан­ның» соты (оны тағай­ын­даған сол пар­ти­я­ның бас­шы­сы емес пе?) біз­ге қар­сы шешім шығар­са да, халы­қтың сотын­да Бай­бек қазір­ден-ақ жеңіліп тұр. Ол анық нәр­се. Соны «нұр отан­дық» жан­ты­қтарға жақ­сы­лап тұрып жет­кі­зе беру керек.

Авто­ма­ти­че­ский пере­вод Google translate

Пер­вый депу­тат Назар­ба­е­ва в ′′ Nur Otan ′′ , сын его одно­класс­ни­ка, Бай­бек хочет пока­зать себя чистым и вый­ти сухим из воды.

  • Раз­ве у него нет обще­го биз­не­са с семьей Ахметовых? 
  • Раз­ве его род­ствен­ни­ки не полу­ча­ют госзаказов? 
  • Раз­ве его роди­те­ли пен­си­о­не­ры не вла­де­ют круп­ны­ми бизнес-центрами? 
  • Может зем­лю в част­ном поряд­ке не про­да­ли, что­бы постро­ить шко­лу и дет­ский сад? 
  • Или зем­лю алма­тин­ско­го трам­вай­но­го депо не захватили? 

В пред­сто­я­щем судеб­ном про­цес­се мы пока­жем всю ложь и ложь Бай­бе­ка, то , что ′′ Нур Отан ′′ — это насто­я­щая пар­тия кор­руп­ци­о­не­ров, а не про­сто поли­ти­че­ская орга­ни­за­ция и ее пред­ста­ви­те­ли совер­ши­ли пре­ступ­ле­ния про­тив наро­да. Пусть после это­го он ска­жет что он “не коррупционер”.

Мы видим как Бай­бек исполь­зу­ет сво­их интер­нет ботов и под­ха­ли­мов в инфор­ма­ци­он­ной войне про­тив нас. Сре­ди них несколь­ко депу­та­тов, кото­рые ′′ под­дер­жа­ли сда­чу зем­ли ино­стран­цам”, поэты акы­ны, извест­ные и не очень извест­ные персоны.

Я им гово­рю: Раз­граб­ляя народ­ное досто­я­ние стра­ны, обес­кров­ли­вая всю нацию — как вы соби­ра­е­тесь побе­дить пре­да­те­лей нации? 

Помни­те, если вы под­дер­жи­ва­е­те воров у вла­сти, то ста­не­те таки­ми же пре­ступ­ни­ка­ми как они. Не гово­ри­те потом — ′′ Мы не зна­ли, мы не виде­ли, как Бай­бе­ки рабо­та­ют про­тив стра­ны”. Даже если суд ′′ Nur Otan ′′ (не гла­ва ли пар­тии его назна­чил?) при­мет реше­ние про­тив нас, Бай­бек все рав­но про­иг­ра­ет в суде наро­да. Это совер­шен­но оче­вид­ная вещь. Это нуж­но доне­сти до всех кто под­дер­жи­ва­ет ′′ Нуротан ′′.

Zhanbolat Mamay

Источ­ник: https://www.facebook.com/zhanbolat.mamay/posts/4188842554491901

архивные статьи по теме

Экс-акима Жанаозена осудили условно

Фермеры хотят стать потерпевшими

Без свободных СМИ не будет безопасности