11 C
Астана
23 мая, 2024
Image default

РЕЗОЛЮЦИЯ Парижской конференции представителей гражданского общества

РЕЗОЛЮЦИЯ

Париж­ской кон­фе­рен­ции пред­ста­ви­те­лей граж­дан­ско­го обще­ства, в т.ч., про­жи­ва­ю­щих за рубе­жом, орга­ни­зо­ван­ной Загра­нич­ным бюро казах­стан­ской оппозиции 

21 мая 2019г.

Мы, участ­ни­ки Кон­фе­рен­ции ини­ци­а­тив­ной груп­пы граж­дан Казах­ста­на в г. Париж, убеж­де­ны, что авто­ри­тар­ный харак­тер поли­ти­че­ской систе­мы стра­ны пре­вра­тил­ся в фак­тор опас­ней­ших вызо­вов и угроз. Пери­од, назы­ва­е­мый «тран­зит» вла­сти, еще более усу­губ­ля­ет поло­же­ние людей, а демо­кра­ти­че­ские инсти­ту­ты риску­ют быть окон­ча­тель­но ликвидированными. 

Выбо­ры, как важ­ней­ший инстру­мент управ­ле­ния стра­ной, пре­вра­ти­лись в фарс и теат­раль­ное пред­став­ле­ние. Авто­ри­тар­ная власть Казах­ста­на взя­ла под тоталь­ный кон­троль весь выбор­ный процесс.

Ина­ко­мыс­лие пре­сле­ду­ет­ся по зако­нам анти­на­род­ной вла­сти. Это ста­ло настоль­ко обы­ден­ным, когда чело­ве­ка сажа­ют в тюрь­му за то, что он смот­рит на раз­ви­тие сво­ей сра­ны не так, как оби­та­те­ли Ак Орды, что это вос­при­ни­ма­ет­ся боль­шин­ством насе­ле­ния как нечто есте­ствен­ное. За мне­ние не долж­ны судить! Когда в стране суще­ству­ет такое явле­ние как «узни­ки сове­сти», нель­зя гово­рить о раз­ви­тии демо­кра­тии, о поли­ти­че­ской свободе.

Более того, и в про­шлом нема­ло при­ме­ров, когда режим при­бе­гал к бес­че­ло­веч­ным мето­дам подав­ле­ния граж­дан­ской актив­но­сти. Собы­тия Жана­о­зе­на в 2011 году, когда работ­ни­ки неф­те­га­зо­вых ком­па­ний вышли на пло­щадь с про­стым тре­бо­ва­ни­ем – полу­че­ние адек­ват­ной зара­бот­ной пла­ты за свой нелег­кий труд. А в ответ полу­чи­ли пули автоматов! 

Это ли циви­ли­зо­ван­ный диа­лог с народом?

Мы, деле­га­ты кон­фе­рен­ции, осо­зна­вая важ­ность теку­ще­го элек­то­раль­но­го момен­та, при­зы­ва­ем граж­дан Казах­ста­на идти на выбо­ры и голо­со­вать про­тив выстав­лен­ных тех­ни­че­ских кан­ди­да­тов от вла­сти, вклю­чая К‑Ж. Тока­е­ва.

Мы, участ­ни­ки Париж­ской кон­фе­рен­ции, тре­бу­ем от избран­но­го пре­зи­ден­та воз­об­но­вить рас­сле­до­ва­ние по делу об убий­стве жите­лей Жана­о­зе­на в 2011 году. Народ дол­жен дать оцен­ку дей­стви­ям вла­стей, а винов­ные долж­ны поне­сти неот­вра­ти­мое наказание.

Мы, сво­бод­ные граж­дане Казах­ста­на, тре­бу­ем от вла­стей осво­бо­дить всех полит­за­клю­чен­ных и снять все обви­не­ния со всех осуж­ден­ных за ина­ко­мыс­лие. Это Арон Ата­бек, Мух­тар Джа­ки­шев, Макс Бока­ев, Мурат Тун­гыш­ба­ев, Искан­дер Ерим­бе­тов, Махам­бет Абжан, Алмат Жума­гу­лов, Кен­же­бек Аби­шев и др.

21 мамыр 2019 жылы Қаза­қстан оппо­зи­ци­я­сы­ның Шетел­дік бюро­сы ұйым­да­сты­рған, аза­мат­тық қоғам, оның ішін­де шетел­де­гі өкіл­дерінің қаты­су­шы­ла­ры­мен өткен Париж кон­фе­рен­ци­я­сы­ның

РЕЗОЛЮЦИЯСЫ

Біз­дер, Париж қала­сын­дағы Кон­фе­рен­ци­яға қаты­су­шы Қаза­қстан аза­мат­та­ры­ның баста­ма­шы тобы, елі­міз­де­гі билік жүй­есінің авто­ри­тар­лық сипа­ты аса қауіп­ті фак­торға айналға­ны­на сенім­ді­міз. Билік «тран­зи­ті» деп ата­ла­тын кезең­де, адам­дар­дың жағ­дайы одан сай­ын ауыр­лап, ал демо­кра­ти­я­лық инсти­тут­тар­дың бір­жо­ла құрып кету қатері бар. 

Сай­ла­у­лар, мем­ле­кет­ті басқа­ру­дың ең маңы­зды құра­лы ретін­де, көз­бо­я­у­шы­лық пен маза­ққа айнал­ды. Қаза­қстан­ның авто­ри­тар­лық билі­гі бар­лық сай­лау про­цесін толық бақы­ла­у­ы­на алған. 

Ой еркін­ді­гі халы­ққа қар­сы билік тара­пы­нан заң­мен қуда­ла­на­ды. Бұның қалы­пқа енгені сон­ша­лық, мем­ле­кет дамуы­на қаты­сты кез-кел­ген адам­ның көзқа­ра­сы Ақ Орда көзқа­ра­сы­на сәй­кес кел­ме­се бол­ды, оны түр­ме­ге қамай­тын жағ­дай­ға жет­тік. Пікір үшін сот­та­уға бол­май­ды! Елі­міз­де «Ар-ұждан тұтқын­да­ры» бар­да, сая­си бостан­ды­қтар мен демо­кра­ти­я­ның дамуы тура­лы айту­дың қажеті де жоқ.

Соны­мен қатар, бұдан бұрын да режим тара­пы­нан аза­мат­тық бел­сен­ділік­ті басу­дың айу­ан­дық тәсіл­деріне жүгін­ген мысал­да­ры бел­гілі. 2011 жылы Жаңа­зен­дік мұнай­шы­лар өздерінің жалақы­ла­ры­на лай­ы­қты үсте­ме­ақы сұрап, қара­пай­ым талап­пен алаңға шыққан бола­тын. Билік бол­са оларға авто­мат­тан оқ жаудырды. 

Халы­қ­пен өрке­ни­ет­ті диа­лог деген­дері осы ма?

Біз­дер, кон­фе­рен­ция деле­гат­та­ры, қазір­гі элек­то­рал­ды кезеңнің маңы­зды­лы­ғын түсіне оты­рып, Қаза­қстан аза­мат­та­рын сай­ла­у­ға барып, билік тара­пы­нан көзал­дау үшін қой­ы­лған кан­ди­дат­тарға, оның ішін­де Қ‑Ж Тоқа­евқа қар­сы дауыс беру­ге шақырамыз.

Біз­дер, Париж кон­фе­рен­ци­я­сы­ның қаты­су­шы­ла­ры, сай­ланған пре­зи­дент­тен 2011 жылы Жаңаө­зен тұрғын­да­рын өлті­ру ісі бой­ын­ша тер­ге­уді қай­та жан­дан­ды­ру­ды талап ете­міз. Халық билік­тің әре­кет­теріне баға беруі керек, ал кінәлі адам­дар мін­дет­ті түр­де жаза­сын тар­туы шарт.

Біз, Қаза­қстан­ның еркін аза­мат­та­ры, билік­тен бар­лық сая­си тұтқын­дар­дың боса­ты­луын және пікірқай­шы­лы­ғы үшін сот­талған­дар­дан бар­лық айып­та­у­лар­ды алып таста­уын талап ете­міз. Олар Арон Ата­бек, Мұх­тар Жәкі­шев, Макс Боқа­ев, Мұрат Тұңғыш­ба­ев, Ескен­дір Ерім­бе­тов, Махам­бет Әбжан, Алмат Жұмағұ­лов, Кен­же­бек Әбі­шев және т.б.

архивные статьи по теме

Скажи, что листовки дала Торегожина!

Партию «Нур Отан» возглавит Дарига?

Кандидат на пост мэра Тбилиси из Нигерии: вызов стереотипам и расизм

Editor