3 C
Астана
25 мая, 2024
Image default

Мұның бәрі сандырақ!

Қаза­қтың жүз­ге бөлініп әрқай­сысы өз алды­на мем­ле­кет болып кете­ді деген әңгі­ме­лер­дің бар­лы­ғын мен сан­ды­рақ дей­тін едім. Орыс­ша айтқан­да, «бред сивой кобылы».

 

Автор: Сағат ЖҮСІП

 

Бірақ мұн­дай сөз қай­дан және нелік­тен шығып отыр? Менің ойым­ша, Қаза­қстан­дағы ұлт пат­ри­от­та­ры­ның күше­юіне бай­ла­ны­сты әдейі жаса­лып жатқан сияқты. Ресей жағы­нан бел­гілі бір күш­тер осы­ған ашы­қтан ашық бар­лық күш­терін жұм­сап жатыр. Бұл әре­кет­тер халы­қтың ара­сы­на жік тастау деп біле­мін, қаза­қта ондай еш уақыт­та болған емес, бол­май­ды да.

Біз­де қаза­қтар жәй айта­ды әзіл­деп, «сен­дер, кіші жүз­дер мына­дай­сын­дар, ал сендер,мынадайсындар» деп, ол күн­делік­ті айта­тын сөзі. Ал жеме жем­ге кел­ген­де, қазақ еш уақыт­та бөлін­бей­ді, бұл мен үшін анық нәрсе.

Рас, Қаза­қстан­ды мұнай асы­рап отыр, ал мұнай­дың бәрі батыс өнір­лерін­де, «Каз­му­най­газ» жұмыс­шы­ла­ры­ның жалақы­сы сол мұнай­лы бір­не­ше облыс бюд­жеті­нен асып түседі екен, бірақ осы­ған бола қазақ елі­нен бөлініп кете­ді екен деу сандырақ.

Күн­нен күн­ге тіл­ге бай­ла­ны­сты, басқаға бай­ла­ны­сты мәсе­ле­лер шығып жатыр, мыса­лы Ресей­ден тіл мәсе­ле­лерi бой­ын­ша алшақтап бара жатқа­ны­мыз ұна­май­ды кей­біре­улер­ге, ал бұл енді заң­ды және тари­хи құбы­лыс. Сон­ды­қтан, сепа­ра­тизм­ге бай­ла­ны­сты сөздің бәрін мен ішкі және сыр­тқы жау­лар­дың ісі дер едім. Біз жас халы­қ­пыз, өсу өрлеу үстін­де­міз, өзі­мізді өзі­міз танып жатыр­мыз қате­ле­суі­міз мүм­кін. Бірақ біз қалып­та­сып, бір-бірі­міз­бен ұйым­да­сып, білісіп келе жатқан халы­қ­пыз. Сон­ды­қтан, қазақ ешқа­шан бөлін­бей­ді деп сенем.

ОТ РЕДАКЦИИ: Бре­дом сивой кобы­лы назы­ва­ет Сагат Жусип опа­се­ния неко­то­рых экс­пер­тов об уси­ле­нии сепа­рат­ных настро­е­ний на запа­де Казах­ста­на. При­зна­вая суще­ству­ю­щие соци­аль­ные про­бле­мы в неф­тя­ных реги­о­нах, как житель Кызы­лор­дин­ской обла­сти и обще­ствен­ный дея­тель, он убеж­ден, что “каза­хи толь­ко на сло­вах делят­ся меж­ду собой на жузы”.

Ори­ги­нал статьи: 

Мұның бәрі сандырақ!

архивные статьи по теме

«Большая семья» ЗАНИМАЛАСЬ КОНТРАБАНДОЙ

Editor

«Горячий август» три года спустя

Карагандинцы объявили голодовку