24 C
Астана
19 июля, 2024
Image default

Жанашырлық танытайық, отандастар!

Ма??ыстау 
облысында?ы ере­уіл­ші м?найшыларды? отба­сы­ла­ры­на ?олдау к?рсету ж?нінде
?о?амды?  коми­тет ??рыл?анын хабарлаймыз.

?ымбат­ты
отан­дастар!
Шетел­дік ж?не отан­ды? ж?мыс беру­шілер­ден е?бека?ы т?леу ж?йесін ?айта
?ара­уды, к?сіпода? ж?мысына килік­пе­уді  ж?не м?най ?ндіру­ші к?сіпорындарды  ?лтты? мен­шік­ке алу­ды талап еткен м?найшылар
ере­уілі ?шін­ші ай?а созылды. 

Біз сіз­дер­ді олар­ды? аш??рса? отыр?ан
бала-ша?асына, отба­сы­на к?мектесуге ша?ырамыз.

Ма??ыстаулы? м?найшылар сон­ша­ма уа?ыттан бері
нелік­тен ере­уіл­ді то?татпай отыр? Осы сауал?а жау­ап ізде­сек, олар­ды?  «той­ып секір­ме­генін», шыдам­да­ры­ны? шегіне
жет­кенін, б?дан ?рі ?ожай­ын­дар­ды? дегеніне к?не бер­гісі кел­ме­генін к?реміз.
Жаз­ды? ысты? апта­бын­да толарса?тан май­лы тоза? кешіп, ?ысты? ?скірік аязын­да, айдалада
 ж?мыс істеу тоза?пен те?. М?най ?нді­ру  – елі­мізді? е? негіз­гі табыс к?зі.  Шет­ке шы?арыл?ан «?ара алтын­ны?» хал?ымыз?а
?айта­ры­мы аз. Соны молы­нан ??діріп жат?ан батыста?ы бауыр­ла­ста­ры­мы­зды? ?зіне
лайы?ты ?мір с?рулеріне жетер­лік е?бека?ы т?лемегенін д?рыс дей алмай­мыз. Ж?мыс
беру­ші мен ж?мыскерлерді? арасында?ы м?селелерді за? ше?берінде шешуге,
аза­мат­тар­ды? ???ы?ын ?ор?ау?а, олар­ды? ?леумет­тік жа?дайларын рет­те­у­ге  сеп­те­сетін к?сіпода??а дер­бес­тік керек.
?ожай­ын­дар­ды? ?олай­ы­на жа?атын ?уыр­ша? ?йым ж?мысшыларды? м?ддесін к?здемейді.
М?найшыларды? б?л ж?ніндегі талап­та­ры да орынды. 

М?най  
Жара­ту­шы иемізді? халы??а арна?ан несі­бесі. Оны? ?ызы?ын а?шасы к?п, ?олын­да
билі­гі бар ат т?беліндей адам­дар­ды? к?руі, мен­шік­те­уі, иеле­нуі  – ?ділет­сіздік. Жер астында?ы, ?стін­де­гі
?азы­на байлы?ты? иесі  – ?аза?
мем­ле­кетін­де­гі бар­ша аза­мат­тар, ол халы?ты? игілі­гіне ж?мсалуы тиіс. ?анша
м?най ?ндірілетіні, одан ?анша табыс т?сетіні, ж?мсалатын шы?ын, б?рі жария
етіл­ген­де ?ана ?ділет­тілік­ке жол ашы­ла­ды. Сонды?тан біз ма??ыстаулы?
м?найшыларды? ?шін­ші тала­бын да ?олдай­мыз.

Ж?мыс беру­шілер б?гінге дей­ін 400-ден астам адамды
ж?мыстан шы?арды. Со?ан ?ара­ма­стан,  3
мы??а жуы? м?найшы ?лі де ере­уіл­ді жал?астырып жатыр. Ж?мыссыздар ?ата­рын к?бейту
айма?та?ы кедей­шілік­ті, к?нк?ріс жа?дайын одан ?рі к?рт т?мендетеді. М?ны? со?ы
?а?ты?ыс?а, ?ант?гіске апа­рып со?уы ?бден м?мкін.  Бізді б?л жайт ?атты ала?датады. ?леумет­тік шиеленісті?
алдын алу­ды? бір­ден-бір жолы  – екі
жа?ты? келісім­ге келуі. Билік­те­гілер мен ком­па­ния иелері к?ш к?рсетуден, ?ысым
жаса­удан  бой­ла­рын аула? ?стап,
м?найшыларды? талап­та­ры­на келі­суі, шегініс жаса­уы тиіс. ?айсар халы? дегеніне
жет­пей тын­бай­ды. Б?л тарих­та талай рет ?айталан?ан. А?ыры ауыр зардаптар?а ?рын­ды­ра­тын
?рекет­тен абай бол?ан ж?н.

Зия­лы ?ауым ?кіл­дері, ?о?ам ?айрат­кер­лері,
т?уелсіз к?сіпода?тарды? бел­сен­ділері, еркін а?парат ??рал­да­ры­ны? басшылары,
ізгі ниет­ті аза­мат­тар ере­уіл­де­уші ма??ыстаулы? м?найшыларды? ашы?а баста?ан отба­сы­ла­ры­на  к?мек к?рсету ж?нінде ?о?амды? комитет
??рды?.  О?ан ?осы­ла­мын деушілер­ге есік
ашы?. 

К?нделікті ас?а ?ара­жат тап­пай ?инал?ан ?р
?улет­ті? асы­ра­у­шы­сы­ны? орны­на ?зі?ізді ?ойып к?рі?ізші. ?р ша?ыра?ты
?міт­сіздік,  шара­сызды?, ?рей
биле­ген.  ?асірет­тен  к?рсінген  ата-ана­лар­ды? 
кеудесі ?а? айрыл?андай. Нара­зы­лы? к?шейіп бара­ды. Ереуілшілерді?
алдын­да екі жол бар. Бірін­шісі  
бала­ла­ры­на  тал?ажау етер­лік тама? ?шін
тізе б?гу, ж?мыс беру­шіні? дегеніне к?ніп, азын-аула? е?бека?ыны місе т?ту,
жетіс­пе­ушілік­ті? жете­гіне ?айта еру. Екін­шісі  – талап­та­ры орындал?анша к?ресу, е?бектеріне
лайы?ты жала?ы?а ?ол жет­кі­зу, т?рмыстарын т?зеу, д?рыстап ?мір с?ру. Бізді?ше,
олар екін­ші жол­ды та?да?ан.  Б?л
рай­ла­ры­нан ?айт деп айту?а бізді? ары­мыз бар­май­ды. ?здері шешеді. 

?з ???ы?ын ?ор?ап к?ресте ж?рген ж?мыссыз
м?найшыларды? бала­ла­ры мек­теп­ке ?алай бар­ма?? Ата-ана­ла­ры­ны? о?у ??рал­да­ры мен
киім-кешек ала­тын а?шалары жо?. Арнайы ашыл?ан есепшот?а т?скен ?аржы­лар, ?ркім
?келіп тапсыр?ан б?йымдар, киім­дер жа?дайы м?шкіл отба­сы­ла­ры­на тара­тып беріледі.
?ол ?шын созы?ыздар, к?мектесі?іздер а?айын! Жана­шыр­лы? таны­тайы?, отандастар! 

Ма??ыстауда?ы
к?мекке з?ру отба­сы­ла­ры­на ?олдау к?рсету ?о?амды? коми­теті атынан:

М.Шаханов, «Мем­ле­кет­тік
тіл» ?о?амды? ?оз?алысыны? т?ра?асы;

Г.Бельгер,
жазу­шы, аудармашы;

?.?абыш?лы,
жазу­шы, «Алаш» сыйлы?ыны? лауреаты;

С.Сматаев,
жазушы;

Иран-?айып,
дра­ма­тург, тау-кен инже­нері, а?ын, Мем­ле­кет­тік сыйлы?ты? лауреаты;

Т.Медетбек,
а?ын, Мем­ле­кет­тік сыйлы?ты? лауреаты;

К.Бошаев,
Соци­а­ли­стік Е?бек Ері, со?ыс ж?не е?бек ардагері;

Р.С?рсенбай?лы,
«Жас Алаш» газетіні? бас редакторы;

Е.Бапи,
«Обще­ствен­ная пози­ция» газетіні? бас о?ырманы;

С.М?хтарбек,
«?аза?стан» газетіні? бас редакторы;

Г.Ер?алиева,   «Guljan.org.kz» сай­ты­ны? бас редакторы;

Р.Таукина,
«Жур­на­ли­стер­ді ?ор?аймыз» ?о?амды? ?оры­ны? президенті;

И.Винявский,
«Взгляд» газетіні? бас редакторы;

М.Аспандиярова,
жур­на­лист, ???ы??ор?аушы;

Б.Атабаев,
«А?сарай» мюзикл-теат­ры­ны? к?ркемдік жетекшісі;-

Ж.Мамай,
«Рух пен тіл» клу­бы­ны? жетекшісі;

Б.Т?менова,
«Аман-сау­лы?» ?о?амды? ?оры­ны? президенті;

М.Гурина,
«?ла?атты жан?я» ?о?амды? бір­ле­сті­гіні? т?райымы;

?.Ибра­ги­мов,
суретші;

С.Сапар?али,
?о?ам ?айрат­кері;

Б.Иман?азина,
«Бибі-ана» м?гедек ана­лар­ды? ?о?амды? ?йымы­ны? президенті;

М.Молдабеков,
«?ылым ?ызмет­кер­лері» к?сіпода?ы 
?о?амды? бір­ле­сті­гіні? т?ра?асы;

Е.?ктешбаев,
«Жа?арту» рес­пуб­ли­ка­лы? т?уелсіз к?сіпода?ыны? т?ра?асы;

И.Колов,
«Адам ???ы?ы ж?ніндегі ?о?амды? коми­тет» ?о?амды? бір­ле­сті­гіні? т?ра?асы;

А.??рманов,
«Тал­мас» рес­пуб­ли­ка­лы? ?о?амды? бір­ле­сті­гіні? т?ра?асы;

М.Тайжан,
«Б.Тайжан атында?ы» ?орды? президенті;

Ж.?ожы?,
«Жас Алаш» газетіні? Ма??ыстау облысында?ы мен­шік­ті тілшісі;

 

?ара­жат­ты мына есепшот?а
аударулары?ызды с?раймыз: 
KZ.166015473000003785 ?аза?стан Рес­пуб­ли­ка­сы Халы? Бан­кі  Утар­ба­е­ва Н?рс?лу Ж?мабек?ызы БИК
HSBKKZKX   РНН: 430718690260

При­зы­ва­ем        под­дер­жать
нефтяников!

 

         Мы сооб­ща­ем о созда­нии обще­ствен­но­го Коми­те­та  под­держ­ки семей басту­ю­щих неф­тя­ни­ков Мангыстауской
области.

         Доро­гие
сооте­че­ствен­ни­ки!
  Три меся­ца длит­ся забастовка
неф­тя­ни­ков, тре­бу­ю­щих от ино­стран­ных и оте­че­ствен­ных рабо­то­да­те­лей пересмотра
систе­мы опла­ты тру­да, невме­ша­тель­ства в рабо­ту проф­со­ю­за и национализации
добы­ва­ю­щих предприятий. 

Мы
при­зы­ва­ем вас ока­зать под­держ­ку семьям неф­тя­ни­ков, кото­рые не наме­ре­ны больше
тер­петь про­из­вол хозя­ев. На экс­пор­те «чер­но­го золо­та» нажи­ва­ют­ся ино­стран­цы, а
люди, созда­ю­щие осно­ву эко­но­ми­ки стра­ны, рабо­та­ют в адских усло­ви­ях:  под паля­щим солн­цем и пес­ча­ны­ми буря­ми летом,
про­ни­зы­ва­ю­щим холод­ным вет­ром зимой. Опла­та тако­го тяже­ло­го тру­да не
обес­пе­чи­ва­ет достой­ный уро­вень жиз­ни их семей.

Для
защи­ты прав граж­дан, регу­ли­ро­ва­ния их соци­аль­ных вопро­сов, реше­ния проблем
вза­и­мо­от­но­ше­ний меж­ду рабо­чи­ми и рабо­то­да­те­ля­ми проф­со­ю­зу нужна
само­сто­я­тель­ность. Мари­о­не­точ­ный орган, пол­но­стью зави­си­мый от хозя­ев, не
защи­ща­ет инте­ре­сы граж­дан. Тре­бо­ва­ния неф­тя­ни­ков о неза­ви­си­мо­сти профсоюза
абсо­лют­но обоснованы.

Вели­чай­шая
неспра­вед­ли­вость заклю­ча­ет­ся в том, что богат­ства, скры­тые  в нед­рах казах­ской зем­ли, слу­жат источником
обо­га­ще­ния оли­гар­хов и власть иму­щих, в то вре­мя, как люди, живу­щие на этой
зем­ле, едва сво­дят кон­цы с кон­ца­ми. Сколь­ко добы­ва­ет­ся неф­ти, како­ва полученная
при­быль, как рас­пре­де­ля­ют­ся дохо­ды  -
толь­ко пол­ная глас­ность в этом вопро­се будет спо­соб­ство­вать спра­вед­ли­во­сти. Поэтому
мы под­дер­жи­ва­ем тре­бо­ва­ние неф­тя­ни­ков о доступ­но­сти и про­зрач­но­сти инфор­ма­ции в
веду­щей добы­ва­ю­щей отрас­ли страны.

На
дан­ный момент рабо­то­да­те­ли уво­ли­ли более 400 чело­век. Но несмот­ря на это, около
трех тысяч неф­тя­ни­ков про­дол­жа­ют заба­стов­ку. Без­ра­бо­ти­ца ведет к бедности,
мно­гие семьи ока­за­лись на гра­ни выживания.

По сло­вам неф­тя­ни­ков, не
исклю­че­ны столк­но­ве­ния и  даже
кровопролитие.

Мы крайне обеспокоены
сло­жив­шей­ся ситу­а­ци­ей. Един­ствен­ный путь предот­вра­ще­ния круп­но­го социального
кон­флик­та – согла­сие сто­рон. Пред­ста­ви­те­ли вла­сти и руко­вод­ства ком­па­ний должны
отка­зать­ся от при­ме­не­ния силы и пре­сле­до­ва­ния акти­ви­стов, долж­ны признать
спра­вед­ли­вость тре­бо­ва­ний неф­тя­ни­ков. Исто­рия име­ет нема­ло при­ме­ров тому, как
народ отста­и­ва­ет свои инте­ре­сы. Необ­хо­ди­мо пом­нить об ответ­ствен­но­сти за
воз­мож­ные тяже­лые послед­ствия  это­го
конфликта.

         В обще­ствен­ный Коми­тет 
под­держ­ки семей басту­ю­щих неф­тя­ни­ков вошли вид­ные представители
интел­ли­ген­ции, обще­ствен­ные дея­те­ли, акти­ви­сты неза­ви­си­мых профсоюзов,
руко­во­ди­те­ли неза­ви­си­мых СМИ и мно­гие чест­ные граж­дане нашей стра­ны. Комитет
открыт для всех жела­ю­щих под­дер­жать неф­тя­ни­ков. Пред­ставь­те себя на месте
кор­миль­цев этих семей – в каж­дом доме безыс­ход­ность, недо­ве­рие, страх перед
зав­траш­ним днем. Мате­ри в отча­я­нии, народ­ное воз­му­ще­ние нарас­та­ет. Перед
басту­ю­щи­ми два пути: пер­вый – согнуть коле­ни и согла­сить­ся с мизер­ной оплатой
тру­да и про­дол­жать вла­чить суще­ство­ва­ние на гра­ни бед­но­сти, вто­рой -  бороть­ся до кон­ца, наста­и­вать на выполнении
сво­их тре­бо­ва­ний и добить­ся достой­ной жиз­ни для себя и сво­их близ­ких. Они
выбра­ли вто­рой путь. Мы не можем при­зы­вать их к отступ­ле­нию. Это их
выстра­дан­ное решение.

         В дан­ный момент роди­те­ли не име­ют средств для того, чтобы
собрать в шко­лу сво­их детей. Все денеж­ные сред­ства, кото­рые посту­пят на
спе­ци­аль­ный счет, одеж­да и дру­гая помощь будут рас­пре­де­ле­ны меж­ду остро
нуж­да­ю­щи­ми­ся семья­ми. Ока­жи­те под­держ­ку, про­тя­ни­те руку помо­щи своим
сограж­да­нам! Сооте­че­ствен­ни­ки, про­яви­те милосердие !

        

         От име­ни Комитета
под­держ­ки семей басту­ю­щих нефтяников -

         М.Шаханов, пред­се­да­тель 
ОО «Мем­ле­кет­тік тіл».

Г.Бельгер, писа­тель, переводчик;

?.?абыш?лы, писа­тель, лауреат
пре­мии «Алаш»;

С.Сматаев, писа­тель;

Иран-?айып, дра­ма­тург, горный
инже­нер, поэт, лау­ре­ат Госу­дар­стве­ной премии;

Т.Медетбек, поэт, лау­ре­ат Государственой
премии;

 К.Бошаев, герой Соц.труда, вете­ран Вой­ны и
Труда;

Р.С?рсенбай?лы, глав­ный редактор
газе­ты «Жас Алаш»;

Е.Бапи, глав­ный чита­тель газеты
«Обще­ствен­ная позиция» ;

С.М?хтарбек, глав­ный редактор
газе­ты  «?аза?стан» ;

Г.Ер?алиева,   глав­ный редак­тор сай­та «Guljan.org.kz» ;

Р.Таукина, пре­зи­дент ОФ
«Жур­на­ли­сты в беде» ;

И.Винявский, глав­ный редактор
газе­ты  «Взгляд» ;

М.Аспандиярова, жур­на­лист,
правозащитник;

Б.Атабаев, худо­же­ствен­ный
руко­во­ди­тель теат­ра-мюзик­ла «А?сарай» ;

Ж.Мамай, руко­во­ди­тель клу­ба «Рух
пен тіл» ;

Б.Т?менова,  пре­зи­дент ОФ «Аман-сау­лы?» ;

М.Гурина,  пред­се­да­тель ОО «?ла?атты жан?я» ;

?.Ибра­ги­мов, художник;

С.Сапар?али, обще­ствен­ный
деятель;

Б.Иман?азина,  пре­зи­дент ОО инва­лид-мате­рей «Бибі-ана» ;

М.Молдабеков, пред­се­да­тель ОО «?ылым
?ызмет­кер­лері» ;

Е.?ктешбаев,  пред­се­да­тель неза­ви­си­мо­го проф­со­ю­за «Жа?арту»
;

И.Колов, пред­се­да­тель  ОО «Адам ???ы?ы ж?ніндегі ?о?амды? комитет» 

А.??рманов, пред­се­да­тель  рес­пуб­ли­кан­ско­го ОО «Тал­мас» ;

М.Тайжан, пре­зи­дент фон­да име­ни  «Б.Тайжан » ;

Ж.?ожы?, соб­кор Мангистауской
обла­сти газе­ты «Жас Алаш» ;

 

?ара­жат­ты мына есепшот?а
аударулары?ызды с?раймыз: 
KZ.166015473000003785 ?аза?стан Рес­пуб­ли­ка­сы Халы? Бан­кі  Утар­ба­е­ва Н?рс?лу Ж?мабек?ызы БИК
HSBKKZKX   РНН: 430718690260

Пись­ма
соли­дар­но­сти и под­держ­ки, а так­же инфор­ма­цию о пере­во­дах вы може­те отправлять
на адрес:
solidar@socialismkz.info . Сооб­ще­ние о каж­дом переводе,
направ­лен­ное на этот элек­трон­ный адрес будет печа­тать­ся на дос­ке солидарности
на сай­те
http://www.socialismkz.info/
  . На этом сай­те будут
ука­за­ны так­же кон­такт­ные телефоны.


Источ­ник: www.socialismkz.info,
полу­че­но с помо­щью rss-farm.ru

See the original article here:
Жана­шыр­лық таны­тай­ық, отандастар!

архивные статьи по теме

КАЗАХСТАН ДОЛЖЕН ВЕРНУТЬ СЕБЕ ЯДЕРНОЕ ОРУЖИЕ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ВОЗМОЖНОЙ АГРЕССИИ! 

Права человека: депутаты Европарламента хотят расширить санкционный режим ЕС на коррупцию

Editor

Экономические «успехи» Ак Орды: богатство «элиты» и нищета народа