14 C
Астана
27 сентября, 2023
Image default

Акция солидарности с бастующими нефтяниками в Польше

25 авгу­ста в Кра­ко­ве, рядом с кон­суль­ством Рес­пуб­ли­ки Казах­стан и ком­па­нии неф­тя­ных и газо­вых место­рож­де­ний про­шла акция соли­дар­но­сти в защи­ту угне­тен­ных рабо­чих неф­ти в Казах­стане. В ходе пике­та чле­ны и сто­рон­ни­ки соци­а­ли­сти­че­ской аль­тер­на­ти­вы (ранее GPR) рас­про­стра­ня­ли листов­ки, инфор­ми­ру­ю­щие о поло­же­нии рабо­чих в Казах­стане и соби­ра­ли под­пи­си под пети­ци­ей с тре­бо­ва­ни­ем пре­кра­тить пре­сле­до­ва­ние рабо­чих и социальных/политических акти­ви­стов, под­дер­жи­ва­ю­щих забастовку. 

Дей­ствия наших това­ри­щей в Поль­ше были встре­че­ны с инте­ре­сом у про­хо­жих и работ­ни­ков НАФТА, кото­рые впер­вые уви­де­ли дей­ствия тако­го рода на улице. 

В кон­це кон­цов, акти­ви­сты соци­а­ли­сти­че­ской аль­тер­на­ти­вы отпра­ви­лись в кон­суль­ство Рес­пуб­ли­ки Казах­стан, что­бы пере­дать пись­мо про­те­ста про­тив ситу­а­ции в Казах­стане. Пись­мо было принято. 

Листов­ка:

Kazachstan: Dosc represji wobec strajkujacych!
Osadzic winnych zabojstwa zwiazkowca!
O wolnosc dla prawniczki zwiazkowej! 

Strajk pracownikow firmy naftowej KazMunayGaz w zachodnim Kazachstanie (Mangistau) trwa od maja. W czerwcu strajkowalo ok. 15 tys. osob, z czego czesc uprawiala strajk glodowy. Setki strajkujacych  zwolniono z pracy, prawniczka zwiazku zostala skazany na szesc lat wiezienia. Panstwowy pracodawca odmawia negocjacji. Teraz jeden ze zwiazkowcow kazachskich zostal zamordowany!

2 sierpnia, 28-letni dzialacz zwiazkowy Zaksylyk Turbajew zostal zamordowany w swoim miejscu pracy. Chcial sie udac na zebranie zwiazku, na ktorym mial pomoc ujawnic korupcyjna dzialalnosc poprzedniego przedstawiciela zwiazku zawodowego, jednak kierownictwo nalegalo na to, by zostal na swoim miejscu pracy. Po rozpoczeciu zebrania zostal zaatakowany przez trzech bandytow. Jego cialo znaleziono jakis czas pozniej. Wszystko to mialo miejsce w pomieszczeniach pilnowanych przez ochrone firmy!
  8 sierpnia ogloszono wyrok wobec prawniczki zwiazkowej, Natalii Sokolowej, dzialajacej w chinsko-kazachskiej spolce KarazhanbasMunai (zwiazanej z KazMunayGaz). Zasadzono wobec niej absurdalny wyrok szesciu lat w wiezienia za „wywolywanie napiec spolecznych i podburzanie do wrogosci i antagonizmow” poprzez… uswiadamianie robotnikom ze ich place sa nieadekwatne do ich wysilku oraz nawolywanie do kontynuowania protestu i naglasniania go za pomoca mediow. Kazachskie wiezienia slynne sa z lamania praw czlowieka, okrutnego traktowania uwiezionych (bicie). W maju 2010 roku w jednym z takich wiezien wybuchl strajk glodowy w protescie przeciwko sadystycznym praktykom administracji wiezienia.

Wedlug Human Rights Watch takie postepowanie wladz panstwowych jest sprzeczne z konwencjami, jakie ten kraj zobowiazal sie przestrzegac (Miedzynarodowy Pakt Praw Politycznych i Obywatelskich, gwarantujacy wolnosc wypowiedzi, konwencje Miedzynarodowej Organizacji Pracy, gwarantujace podstawowe prawa pracownicze, UN Basic Principles on the Role of Lawyers, gwarantujacy wolnosc pracy prawnikow).

Podczas  trwajacego tydzien procesu Sokolowej, sedzia nie pozwolil na powolanie zadnych swiadkow obrony, ani na przedstawienie zeznan, zebranych przez niezaleznych ekspertow z Alma-Aty. Wielu przedstawicieli kierownictwa przedstawialo zeznania wsparte tasmami z nielegalnych podsluchow policyjnych. Ich fragmenty byly wyrywane z kontekstu, a Natalii odmowiono dostepu do tasm. Robotnicy uwazaja decyzje sadu za probe zduszenia niezaleznej dzialalnosci zwiazkowej i zastraszenia strajkujacych.

Strajkujacy robotnicy domagaja sie poprawy warunkow pracy w kopalniach, w ktorych regularnie dochodzi do wybuchow metanu, zwiekszenia wynagrodzen i prawa do wolnej dzialalnosci zwiazkowej. Walka kazachskich robotnikow trwa juz 4 lata. W maju 2011 roku wybuchl strajk glodowy, ktory nastepnie przerodzil sie w walki z policja, dazaca do demonstrantow.

Piosenkarz Sting odwolal swoje koncerty w Kazachstanie w akcie solidarnosci ze strajkujacymi, zas na miejscu wspieral ich europosel Socialist Party (SP, CWI) Paul Murphy. Pomoc finansowa dla swoich kazachskich towarzyszy udzielili gornicy ze szwedzkiego zwiazku zawodowego IF Metall.

Zwyciestwo robotnikow kazachskich moze byc poczatkiem konca dyktatury Nazarbajewa! Niech dolaczy do Ben-Alego i Mubaraka! O powstanie ludowe przeciwko dyktaturze oligarchii! O kontrole pracownicza nad przemyslem naftowym!

Nasze postulaty:

 — Wszczac uczciwe sledztwo wobec smierci Zaksylyka Turbajewa. Winnych osadzic wedlug obowiazujacego prawa!

 — Uwolnic Natalie Sokolowa i innych zatrzymanych za dzialalnosc zwiazkowa i pracownicza!

 — Spelnic wszystkie zadania strajkujacych!

 — Ukarac winnych lamania praw zwiazkowych i pracowniczych w Kazachstanie! Skonczyc z represjami wobec niezaleznych zwiazkowcow i ich prawnikow. Przestrzegac prawa do niezaleznej dzialalnosci zwiazkowej, do czego Kazachstan sie zobowiazal!


Источ­ник: www.socialismkz.info,
полу­че­но с помо­щью rss-farm.ru

View the original here:
Акция соли­дар­но­сти с басту­ю­щи­ми неф­тя­ни­ка­ми в Польше

архивные статьи по теме

К Жанаозеню подтягиваются колонны бронетехники

Против Вадима Курамшина готовится покушение?

Злейший враг Назарбаева арестован во Франции