13 C
Астана
29 июля, 2021
Image default

DONGELEK YSTEL Азаматтық Қоғам Коалициясының

Мәлімдемесі

22 жыл­дан бері Нұр­сұл­тан Назар­ба­ев­тың отба­сы мен оның айна­ла­сын­дағы­лар­дың билік­ті басып алу мақ­са­тын­да ғана құры­лған «Нұр Отан» пар­ти­я­сы Қаза­қстан­ды үзбей  басқарады.

Көп­те­ген жыл­дар бойы пар­тия, оның мүше­лері мен шене­унік­тері сай­лау про­це­стерін бұр­ма­ла­у­мен айна­лы­сып, халы­ққа қар­сы заң­дар әзір­леді және олар­дың өздері толы­ғы­мен бақы­лап оты­ра­тын пар­ла­мент­те қабыл­да­нуы­на бел­сен­ді ықпал етті, кон­сти­ту­ци­я­ны Н.Назарбаевтың жеке билі­гін және оның туы­ста­ры ресми лау­а­зым­дар­дан кет­кен кез­де де  қауіп­сіздік­ке кепіл   іс жүзін­де заң­да­сты­ру үшін өзгертті. 

“Нұр Отан­ның” билі­гі кезін­де елдің мем­ле­кет­тілік­тің жой­ы­луы, аза­мат­тар­дың бар­лық құқы­қта­ры мен бостан­ды­қта­рын басу­дың мүл­дем жемқор және жаза­лау жүй­есінің құры­луы, сон­дай-ақ ұлт­тық мүлік­тің тона­луы болды.

Бұл пар­тия аза­мат­тар­дың мүл­кі мен биз­несін тар­тып алу, оппо­зи­ци­я­лық сая­сат­кер­лер­ді, аза­мат­тық бел­сен­ділер мен жур­на­ли­стер­ді өлті­ру үшін толық жау­ап­ты. Пар­тия мен оның мүше­лері бар­лық негіз­гі халы­қа­ра­лық аза­мат­тық құқы­қтар мен халы­қа­ра­лық мін­дет­те­ме­лер­ге  қол қой­ға­нын айтып кету керек.

Dongelek Ystel, Қаза­қстан­дағы жалғыз жал­пы­ұлт­тық аза­мат­тық  қоға­мы «Нұр Отан­ды» анти­де­мо­кра­ти­я­лық, клеп­то­кра­ти­я­лық және Н.Назарбаевтың отба­сы мен оның айна­ла­сын­дағы­лар­дың мүд­де­леріне қыз­мет ету­ші ретін­де тек Қаза­қстан халқы ғана емес, соны­мен қатар демо­кра­ти­я­лық халы­қа­ра­лық қоғам­да­стық мой­ын­дау керек деп табамыз.

Халы­қа­ра­лық қоғам­да­стық және оның инсти­ту­ци­о­нал­дық орган­да­ры Қаза­қстан­дағы Назар­ба­ев кла­ны мен оның қол шоқ­па­ры «Нұр Отан­ның» мүше­лері  елді басқа­ру бағы­тын­да ада­ми құқы­қта­ры аху­а­лы­ның нашар­ла­уы, бостан­дық құқы­қта­ры­на қатаң шек­те­улер енгізіл­гені, аза­мат­тық қоға­мға қар­сы репрес­си­я­лар қол­данға­ны,  бей­біт жиын­дар мен қоғам бір­ле­стік­тер­ге тиым салынғаны,бұқаралық ақпа­рат құрал­да­ры­на цен­зу­ра еңгізіл­гені, жур­на­ли­стер­ге қар­сы қуда­лау фак­тілерінің бір­не­ше рет айып­талға­ны аян.

«Нұр Отан» жең­ген бар­лық өткен сай­ла­у­лар анти­де­мо­кра­ти­я­лық сипатта өткеніне ерекше назар ауда­рып, ЕО пен АҚШ еркін және әділ емес деген орын­ды баға бер­ген. Алай­да, ЕҚЫҰ мен Еуро­па Кеңесі Қаза­қстан­дағы сай­ла­у­ға қаты­сты осы уақы­тқа дей­ін бір­де-бір қаза­қстан­дық сай­ла­удың халы­қа­ра­лық стан­дарт­тарға сәй­кес кел­мей­тін­ді­гін нақты шеге­леп айт­са­да, ұзақ уақыт­тан бері ұсы­ны­лған шешім­дер шығар­са­да,  билік­те­гі «Нұр отан» пар­ти­я­сы­ның теріс іс-әре­кеті, өкініш­ке орай, еске­русіз қалдырылды.

Пре­зи­дент Назар­ба­евқа және оның «Нұр Отан» пар­ти­я­сы­на ондаған жыл­дар бойы беріл­ген кез-кел­ген сай­ла­удағы  көп­шілік дауы­стар, сая­си қар­сы­ла­стар мен сай­ла­у­шы­ларға қаты­сты өрес­кел зор­лық-зомбы­лы­қтың нәти­же­сі болып табылады.

Қаза­қстан­да «Нұр Отан­ның» және оның заң шыға­ру­шы, атқа­ру­шы және сот моно­по­ли­я­сы­ның бақы­ла­уы арқы­лы билік ара­сын­да кеңі­нен таралған сыбай­лас жемқор­лық басым,  адам құқы­қта­ры, әле­умет­тік әділет­тілік және біздің эко­но­ми­ка­мы­здың оң дамуы­на кедер­гі болып табы­ла­ды. «Нұр Отан» өзін жиыр­ма жыл­дан астам уақыт  либе­рал­ды және бай­сал­ды пар­ти­я­сы ретін­де көр­се­ту­ге тыры­са­ды,  ол тек билік­ті ғана емес, соны­мен бір­ге өз халқы­ның мен­ші­гін, Қаза­қстан­ның табиғи бай­лы­ғын, билік­ті пай­да­ла­нып тар­тып алған клан­дар мен отба­сы­ла­ры­ның, шетел мем­ле­кет­терінің мүд­де­леріне қыз­мет атқарады. 

Сон­ды­қтан, халы­қа­ра­лық стан­дарт­тарға қар­сы тұрақты бұзу­шы­лы­қтарға қаты­сты Dongelek Ystel ЕО және АҚШ меке­ме­лерін­де­гі жау­ап­ты орган­дар­ды өздерінің жақын­да мақұл­данған жаһан­дық санк­ци­я­лар ере­же­лерін, сон­дай-ақ Қаза­қстан­дағы  аза­мат­тық құқы­қтар­ды жоққа шығарған репрес­си­я­лық режим­ге, оның жақта­у­шы­ла­ры­на қаты­сты бел­сен­ді қара­уға шақы­ра­ды. Оңды шешім «Нұр отан» мүше­леріне, яғни бүгін­гі күн­гі билік­те­гі атал­мыш іс-әре­кет­тер жасаған адам­дар мен ұйым­дар­ды жау­а­пқа тар­туға мүм­кін­дік беріледі деп үміттенеді.

Біз Еуро­пар­ла­мент­тің депу­тат­та­ры мен ЕО-ға мүше елдер­дің пар­ла­мент­те­гілеріне «Нұр Отан» пар­ти­я­сы­ның өкіл­дері­мен және лидер­лері­мен әңгі­ме­ле­су кезін­де оппо­зи­ци­ядағы сая­сат­кер­лер­ді, аза­мат­тық бел­сен­ділер­ді және жур­на­ли­стер­ді  қуда­лау мәсе­лесін көте­ру­ге шақырамыз.

 «Нұр Отан» депу­тат­та­ры­ның қаты­суы­мен өтетін пар­ла­мен­та­ра­лық іс-шара­лар кезін­де Сіз­дер­ден сая­си пар­ти­я­лар мен сай­лау тура­лы Қаза­қстан­дағы аза­мат­тар­дың сая­си бел­сен­ділі­гін шек­тей­тін және  билік­ті басқан бюро­кра­тия мен жемқор шене­унік­тер­ге  жол беретін заң­дарға жүгі­нуіңізді сұраймыз.

Еуро­па­лық пар­ла­мент­тің фрак­ци­я­ла­ры­нан және ұлт­тық сая­си пар­ти­я­лар­дың бас­шы­лы­ғы­нан «Нұр Отан» пар­ти­я­сы­ның анти­де­мо­кра­ти­я­лық, авто­ри­тар­лық сипа­ты­на көбірек назар ауда­ру­ды сұраймыз.

Біз ЕО елдерін­де­гі демо­кра­ти­я­лық пар­ла­мент­тік пар­ти­я­лар­дың бас­шы­лы­ғы­нан «Нұр Отан» пар­ти­я­сы жүзе­ге асы­рған теріс тәжіри­бені, бірін­ші кезек­те сая­си бәсе­ке­ле­стік­тін жоқты­ғын, оли­гар­хия мен сыбай­лас жемқор­лы­қты қол­да­уды, аза­мат­тық қоғам бел­сен­ділер­ді және тәу­ел­сіз бас­пасөзді қуда­ла­уды сынға алу­ды сұраймыз. 

Егер «Нұр Отан» пар­ти­я­сы тура­лы арнайы шешім жары­ққа шық­са, Батыс қоғам­да­сты­ғы ада­ми құқы­қта­ры­ның халы­қа­ра­лық стан­дарт­та­ры­на сай кел­ті­ру үшін қысым көр­сетіп қана қой­май, Қаза­қстан­да орын алы­нған демо­кра­тия прин­циптеріне теріс әре­кет­тер­ге  нақты баға беріл­се,  Қаза­қстан халқы­на және  күре­стен шар­ша­маған аза­мат­тық қоға­мға деген үлкен қол­дау болып табы­ла­ды деп білеміз.

https://www.facebook.com/DongelekYstel/

архивные статьи по теме

Спасет ли южную столицу массаж недр?

Видео расстрела безоружных рабочих — вид со стороны полицейских

ДАБЛ ВЛАСТЬ

Editor