-23 C
Астана
9 декабря, 2023
Image default

Акежан Кажегельдин в поддержку нефтяников

Уважаемые соотечественники!

Вме­сте со всем Казах­ста­ном я напря­жен­но сле­жу за сме­лым про­те­стом неф­тя­ни­ков. Под­дер­жи­ваю ваши тре­бо­ва­ния. Они спра­вед­ли­вы во всем. Уве­рен, что работ­ни­ки дру­гих отраслей

мас­со­во под­дер­жи­ва­ют сво­их зем­ля­ков и товарищей.

Во всем мире отме­ча­ют орга­ни­зо­ван­ный и мир­ный ход про­те­стов в Казах­стане. Про­дол­жай­те соблю­дать дис­ци­пли­ну и поря­док, не под­да­вай­тесь на про­во­ка­ции вла­стей и мене­дже­ров компаний!

Надо доби­вать­ся пере­смот­ра кол­лек­тив­ных дого­во­ров с вла­дель­ца­ми ком­па­ний, где вам при­хо­дит­ся рабо­тать. Вас мно­го раз обма­ны­ва­ли, и вы прак­ти­че­ски лиши­лись пра­ва на свою долю при­бы­ли. Такое пра­во у вас было в кон­це 90‑х годов, но пра­вя­щая семья пере­да­ла за взят­ки наши наци­о­наль­ные акти­вы ком­па­ни­я­ми из одной-един­ствен­ной стра­ны. И дохо­да­ми нынеш­ние ино­стран­ные вла­дель­цы делят­ся толь­ко с одной пра­вя­щей семьёй.

Вы име­е­те пол­ное пра­во потре­бо­вать от пре­зи­ден­та Тока­е­ва пере­смот­ра всех сде­лок в неф­тя­ном сек­то­ре стра­ны, кото­рые были заклю­че­ны на кор­руп­ци­он­ной основе.

Вы име­е­те пра­во потре­бо­вать от пре­зи­ден­та и Мажи­ли­са воз­вра­та из-за рубе­жа похи­щен­ных пра­вя­щей семьей и их под­руч­ны­ми капи­та­лов. Эти день­ги, сот­ни мил­ли­ар­дов дол­ла­ров, при­над­ле­жат наро­ду. В том чис­ле и в первую оче­редь вам, вашим семьям и потомкам.

Мы помо­жем офор­мить это тре­бо­ва­ние, дока­жем, что они были похи­ще­ны у вас. Мы обра­тим­ся к пра­ви­тель­ствам стран, где эти сот­ни мил­ли­ар­дов пря­чут, что­бы день­ги были аре­сто­ва­ны и воз­вра­ще­ны наро­ду Казахстана.

Все граж­дане Казах­ста­на име­е­те пра­во потре­бо­вать изме­не­ние систе­мы управ­ле­ния стра­ной, в первую оче­редь – избра­ния аки­мов обла­стей и горо­дов вами напря­мую. Из тех, кому вы дове­ря­е­те. И тех, кто,  будет все­гда под­от­че­тен вам, а не ворам и взя­точ­ни­кам в Астане.

При­зы­ваю всех нерав­но­душ­ных граж­дан ста­ны под­дер­жать наши бра­тьев в Запад­ном Казах­стане. Солн­це осво­бож­де­ния Казах­ста­на может сно­ва взой­ти на Западе.

Құрметті отандастар!

Мен бүкіл Қаза­қстан­мен бір­ге мұнай­шы­лар­дың батыл нара­зы­лы­ғын үне­мі бақы­лап оты­ра­мын. Мен Сіз­дер­дің талап­та­ры­ңы­зды толық қол­дай­мын. Олар бар­лық жағы­нан әділ де орын­ды. Басқа сала­лар­да жұмыс істей­тін­дер­ге жер­ле­стері мен жол­даста­ры­на жап­пай қол­дау көр­се­те­ді деген­ге толық сенімдімін.


Қазақ елін­де нара­зы­лық акци­я­сы­ның дұрыс ұйым­дасқа­нын және бей­біт өтуін бүкіл әлем біліп отыр. Тәр­тіп сақта­уды жалға­сты­ры­ңы­здар, билік пен ком­па­ния бас­шы­ла­ры­ның аран­да­туы­на көнбеңіздер!

Сіз­дер­дің еңбек келісім­шар­тта­ры­ңы­зды ком­па­ния бас­шы­лы­ғы­мен бір­ге қай­та қарау жол іздеңіз­дер. Сіз­дер бір­не­ше рет алда­нып қал­ды­ңыз және ком­па­ни­я­ның табыс үлесі­нен түсетін еңбек табыст­а­ры­ңы­здан шектелдіңіздер.

90-жыл­дар­дың аяғын­да Сіз­дер­де ондай құқық болған, бірақ биле­уші Отба­сы біздің ұлт­тық актив­тер­ді бір елдің ком­па­ни­я­ла­ры­на пара ретін­де тап­сы­рған. Ал қазір­гі шетел­дік қожай­ын­дар өз табыст­а­рын бір ғана биле­уші Отба­сы­мен ғана бөліседі.

Сіз­дер­дің пре­зи­дент Тоқа­ев­тан елі­міздің мұнай сала­сын­дағы сыбай­лас жемқор­лық негіз­де жасалған бар­лық келісім­шар­ттар­ды қай­та қара­уды талап ету­ге толық құқы­ғы­ңыз бар.

Биле­уші Отба­сы мен олар­дың қол­бас­шы­ла­ры халы­қтың қал­та­сы­нан ұрланған қара­жат­ты шетел­ден қай­та­ру­ды Пре­зи­дент пен Мәжілі­стен талап ету­ге құқы­ғы­ңыз толық бар. Бұл ақша, жүз­де­ген мил­ли­ард дол­лар бәрі қазақ халы­қтікі. Оның ішін­де, ең алды­мен, сіз, сіздің отба­сы­ңыз, ұрпақта­ры­ңы­здың
бақыт­ты болашағы.

Біз Сіз­дер­ге бұл талап­ты ресім­де­у­ге көмек­те­се­міз, қара­жат халы­қтан ұрланға­нын дәлел­дей­міз. Ақша­ны мұз­да­тып, Қаза­қстан халқы­на қай­та­ру үшін осы жүз­де­ген мил­ли­ард­тар дол­лар қара­жат­ты жасы­ры­лған елдер­дің үкі­мет­теріне жүгінеміз.

Қаза­қстан­ның бар­лық аза­мат­та­ры елді басқа­ру жүй­есін өзгер­туді, ең алды­мен
облы­стар мен қала­лар әкім­дерін Сіз­дер тіке­лей сай­ла­у­ы­ңы­зды талап ету­ге әбден
құқы­лы. Сіз сенетін аза­мат­тар керек, әрқа­шан Сіздің алды­ңы­зда есеп
беретін­дер, Аста­на­дағы ұры­лар мен парақор­лар­дың емес,


Елі­міздің бар­ша аза­мат­тық сана­сы зор адам­дарға Батыс Қаза­қстан­дағы
бауыр­ла­ры­мы­зға қол­дау көр­се­ту­ге шақы­ра­мын. Қаза­қстан­ның азаттық күні

Баты­стан қай­та шығуы мүмкін.

Аке­жан Маг­жа­но­вич Кажегельдин

архивные статьи по теме

В Уральске прошел обряд Ас по погибшим в Жанаозене (+видео)

«Праздник со слезами на глазах»

Внучка Назарбаева и ее особняк в Каннах

Editor